12 mars 2019

Kontakt

Befattningsbeskrivning för arbetsledare i kök eller motsvarande ansvarsområde

Bild, en person rör i en gryta

Förslag till delar av innehållet i en befattningsbeskrivning

Arbetsledare i kök är den som på plats ansvarar för att de rutiner som finns i anläggningens system för egenkontroll följs. Denne ska också rapportera viktiga avvikelser, problem, matförgiftning, allergiska reaktioner och andra tillbud till närmsta chef. Andra arbetsuppgifter är att biträda i samband med förvaltningens egen internrevision och vara kontrollmyndigheterna behjälplig.

I artikel 17 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 föreskrivs ”att varje livsmedelsföretagare ska i de företag de har ansvar för se till att livsmedel uppfyller de krav i livsmedelslagstiftningen som är tillämpliga för deras verksamhet och ska kontrollera att dessa krav uppfylls”. Arbetsledare är arbetsgivarens representant inom sitt ansvarsområde.

Arbetsledare har därmed ansvar för att utföra följande arbetsuppgifter:

 • Följa de rutiner som finns i anläggningens system för egenkontroll. 
 • Rapportera avvikelser eller problem till närmsta chef.
 • Biträda i samband med förvaltningens egen internrevision.
 • Ansvara för att matförgiftning eller andra tillbud inom avdelningen rapporteras till närmsta chef.
 • Åtgärda avvikelser i enlighet med rutin.
 • Rapportera behov av ändring av rutiner i systemet för egenkontroll.
 • Journalföra kontroller enligt den frekvens som framgår av rutiner.
 • Stimulera god hygienpraxis bland medarbetarna genom att regelbundet föra en dialog.
 • I samband med medarbetarsamtal minst en gång per år, fatta beslut om hälsoundersökning ska genomföras.
 • Återföra uppgifter som inte kan utföras på grund av bristande befogenhet eller kompetens till närmsta chef.
 • Vara behjälplig och föra en dialog med kontrollmyndigheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.