14 mars 2019

Kontakt

Delegation

Förslag till delegering inom området kommunal livsmedelshantering

För att åskådliggöra hur en nämnd och förvaltning kan organisera livsmedelsföretaget ges här ett exempel. I detta exempel har vi utgått från en kommunal nämnd och förvaltning. Detta är ett av många sätt att utforma måltidsorganisationen. Varje offentligt livsmedelsföretag måste naturligtvis utforma sin organisation utifrån sina förutsättningar, omfattning, storlek och art. Syftet med exemplet är att visa på de ansvarsuppgifter som måste utföras utifrån lagstiftningens krav.

Fördelat ansvar för kök

En kommunal nämnd ansvarar för skola och förskola. Varje skola/förskola har ett kök (livsmedelsanläggning). Nämnden ansvarar i detta fall för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i de livsmedelsanläggningar som nämnden och dess förvaltning driver.

I detta exempel har nämnden delegerat beslutanderätten inom vissa områden. Inom förvaltningen har en klar ansvarsfördelning mellan förvaltningschef, måltidschef och personer med arbetsledande funktioner i köken upprättats. De personer som innehar berörda befattningar har erhållit befattningsbeskrivningar där deras arbetsuppgifter klargörs. De tjänstemän som erhåller ansvar och uppgifter ska ha rätt kompetens samt tillräckliga beslutsbefogenheter och resurser för att kunna vidta erforderliga arbetsledningsåtgärder. Nämnden får också löpande information som möjliggör uppföljning av verksamheten.

Delegation

Den politiska nämnden har fattat beslut om att delegera befogenhet att besluta i vissa ärenden till förvaltningschef. Befogenhet att besluta i följande ärenden har meddelats:

Delegation

Ärendetyp

Delegat

Kommentar/villkor

Anmäla registrering av livsmedelsanläggning

Förvaltningschef

11§ Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien

Ta emot delgivning för nämnden

Förvaltningschef


Överklaga beslut om registrering av livsmedelsanläggning

Förvaltningschef

31-32§§ livsmedelslagen

Överklaga beslut om avgift enligt förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Förvaltningschef

31-32§§ livsmedelslagen
Förvaltningschefen

Förvaltningschefen är den person som har det högsta ansvaret av alla tjänstemän och har till uppgift att se till att förvaltningen integrerar livsmedelslagstiftningens krav och att verksamhetens hygienrutiner integreras i verksamhetsplanering, budgetarbete, upphandling samt personalrekrytering och övriga personalfrågor. I detta ingår bland annat att se till att en tydlig ansvarsfördelning finns i organisationen.

Ansvarsuppgifter som speciellt måste tydliggöras i en organisation är ansvaret för att system för egenkontroll och skriftliga rutiner upprättas samt vem som ansvarar för att upprätta utbildningsplaner och genomföra internrevisioner. I detta exempel ansvarar förvaltningschefen även för att fastställa upprättad utbildningsplan.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.