14 mars 2019

Kontakt

Ej färdigförpackade livsmedel

Bild, lådor med mat

Uttrycket ”livsmedel som inte är färdigförpackade” används i lagstiftningen om mat som inte behöver ha lika mycket märkningsuppgifter som exempelvis de förpackade matvarorna i en butik.

Dessa ej färdigförpackade livsmedel delas in i tre olika kategorier:

  1. Oförpackade livsmedel, t.ex. mat i bleck, kantiner och på tallrik.
  2. Förpackat på försäljningsstället på kundens begäran, t.ex. matlådor som beställts i förväg.
  3. Färdigförpackat för direkt försäljning, t.ex. om en matgäst vill ta med mat i en låda från serveringen.

Läs om reglerna för information om ej färdigförpackade livsmedel i länkarna nedan.

Ur Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011

Artikel 44

Nationella åtgärder för livsmedel som inte är färdigförpackade
1. För livsmedel som erbjuds till försäljning till slutkonsumenter eller storhushåll utan att vara färdigförpackade eller för livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran eller är färdigförpackade för direkt försäljning

a) är tillhandahållande av de uppgifter som anges i artikel 9.1 c obligatoriskt
(Uppgifterna i artikel 9.1 c är allergenerna i EUs allergenlista)

Livsmedel som inte är färdigförpackade

8 § För livsmedel som erbjuds till försäljning och inte är färdigförpackade livsmedel ska uppgift om livsmedlets beteckning lämnas på begäran.

Uppgiften ska lämnas på det sätt som anges i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011.

9 § Uppgifter i artikel 9.1b och e–k i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 ska lämnas på begäran för livsmedel som erbjuds till försäljning och

1. förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran, eller
2. är färdigförpackade för direkt försäljning.
Uppgifter om ingredienser får lämnas i annan ordningsföljd än den som
föreskrivs i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011.

10 § Uppgifter som lämnas enligt artikel 44.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011får tillhandahållas genom

1. skriftligt anslag eller liknande i livsmedlets omedelbara närhet,
2. skriftligt material som presenterar eller åtföljer livsmedlet,
3. muntlig kommunikation,
4. livsmedlets beteckning, under förutsättning att det framgår av beteckningen
att det aktuella ämnet eller produkten utgör en ingrediens eller ett process- hjälpmedel, eller
5. andra metoder under förutsättning att uppgifterna vid behov även kan tillhandahållas muntligen.

Om livsmedelsföretagaren väljer att lämna uppgifterna enligt första stycket först efter förfrågan från konsumenten, ska denne se till att det tydligt framgår hur konsumenten kan få tillgång till uppgifterna. En särskild upplysning om hur man kan få tillgång till uppgifterna kan ges skriftligen, t.ex. genom anslag eller i en meny, eller muntligen. En sådan särskild upplysning behöver inte ges om en utredning har gjorts där konsumentens allergier och överkänslighet har nedtecknats i förväg och livsmedlet överlåts till konsumenten utifrån dessa uppgifter.

11 § Uppgifter som ska tillhandahållas enligt 8 och 9 §§ får tillhandahållas genom de metoder som anges i 10 § första stycket.”

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.