14 mars 2019

Kontakt

Färdigförpackade livsmedel

Bild, matlådor

Livsmedel i en försluten förpackning som levereras till ett storkök eller en butik för försäljning till konsument. Färdigförpackade livsmedel ska ha alla obligatoriska märkningsuppgifter tryckta på förpackningen.

Matlådor som inte är beställda i förväg utan läggs i en kyl där konsumenten själv väljer och köper, räknas som färdigförpackade.

Artikel 2

Definitioner

1. I denna förordning gäller följande definitioner:

e) färdigförpackat livsmedel: en enskild vara som i oförändrat skick är avsedd att tillhandahållas slutkonsumenter och stor¬ hushåll och som består av ett livsmedel och den förpack¬ ning i vilken det placerades innan det erbjöds till försälj¬ ning, oavsett om förpackningen omsluter livsmedlet helt eller endast delvis, men i varje fall så att förpackningen omsluter livsmedlet på ett sådant sätt att innehållet inte kan ändras utan att förpackningen öppnas eller ändras; livs¬ medel som förpackas på försäljningsstället på konsumen¬ tens begäran eller är färdigförpackade för direkt försäljning ska inte anses vara färdigförpackade livsmedel.

Artikel 9

Förteckning över obligatoriska uppgifter

1. I enlighet med artiklarna 10–35 och om inget annat följer av undantagen i detta kapitel, ska följande uppgifter vara obli¬ gatoriska:

a) Livsmedlets beteckning.
b) Ingrediensförteckningen.
c) Ingredienser eller processhjälpmedel förtecknade i bilaga II eller som härrör från ett ämne eller en produkt som för¬ tecknas i bilaga II som orsakar allergi eller intolerans och som används vid tillverkningen eller beredningen av ett livs¬ medel och finns kvar i den färdiga varan, om än i annan form.
d) Mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser.
e) Livsmedlets nettokvantitet.
f) Datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag.
g) Särskilda villkor för förvaring och/eller användning.
h) Namn på eller firmanamn för och adress till det livsmedels¬ företag som avses i artikel 8.1.
i) Uppgift om ursprungsland eller härkomstplats där så krävs enligt artikel 26.
j) Bruksanvisning, om det utan en sådan skulle vara svårt att använda livsmedlet på rätt sätt.
k) För drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alko¬ hol, den faktiska alkoholhalten uttryckt i volym.
l) En näringsdeklaration.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.