14 mars 2019

Kontakt

Obligatoriska märkningsuppgifter

Bild, märkningsuppgifter på ett papper

Färdigförpackade livsmedel ska vara märkta med ett antal obligatoriska märkningsuppgifter.

Matlådor som inte är beställda i förväg utan produceras och säljs från en kyl där konsumenten väljer själv, ska vara märkta med:

  • Beteckning (vad det är för maträtt) t.ex. ”Ugnsbakad lax med potatis och broccoli”
  • Ingredienser t.ex. ”lax, potatis, broccoli, lök, salt, rapsolja, sojalecitin” osv. där allergener ska framhävas
  • Nettovikt
  • Bäst-före-dag
  • Förvaringsanvisning
  • Kontaktuppgifter för tillagningsköket t.ex. ”Centralköket, Matgården, 022-87 65 43”
  • Eventuella anvisningar för uppvärmning om det behövs

I lagstiftningens lista över obligatoriska uppgifter finns även ursprung, alkoholhalt och näringsdeklaration men detta är inte aktuellt för matlådor som distribueras i närområdet.

Artikel 9

Förteckning över obligatoriska uppgifter

1. I enlighet med artiklarna 10–35 och om inget annat följer av undantagen i detta kapitel, ska följande uppgifter vara obli¬ gatoriska:
a) Livsmedlets beteckning.
b) Ingrediensförteckningen.
c) Ingredienser eller processhjälpmedel förtecknade i bilaga II eller som härrör från ett ämne eller en produkt som för¬ tecknas i bilaga II som orsakar allergi eller intolerans och som används vid tillverkningen eller beredningen av ett livs¬ medel och finns kvar i den färdiga varan, om än i annan form.
d) Mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser.
e) Livsmedlets nettokvantitet.

Bilaga 5

Livsmedel som är undantagna från kravet på obligatorisk näringsdeklaration

1. Obearbetade produkter som endast innehåller en ingrediens eller en kategori ingredienser.
2. Bearbetade produkter vilkas bearbetning endast består av mogning och vilka endast innehåller en ingrediens eller en kategori ingredienser.
3. Vatten som är avsedda som livsmedel, inbegripet sådant som endast tillförts koldioxid och/eller aromer.
4. Örtkryddor, kryddor eller blandningar därav.
5. Salt och saltersättningar.
6. Bordssötningsmedel.
7. Varor som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG av den 22 februari 1999 om kaffe- och cikoriaextrakt (1), samt hela eller malda kaffebönor och hela eller malda koffeinfria kaffebönor.
8. Örtte, fruktte, te, koffeinfritt te, snabbte, pulverte eller teextrakt, koffeinfritt snabbte, pulverte eller teextrakt som inte innehåller andra tillsatta ingredienser än aromer som inte påverkar teets näringsvärde.
9. Ättika och vinäger som framställts genom jäsning och ättik- och vinägerersättning, inbegripet sådan som endast tillsatts aromer.
10. Aromer.
11. Livsmedelstillsatser.
12. Processhjälpmedel.
13. Livsmedelsenzymer.
14. Gelatin.
15. Gelébildande produkter.
16. Jäst.
17. Tuggummi.
18. Livsmedel i förpackningar eller behållare vilkas största yta är mindre än 25 cm2.
19. Livsmedel, även hantverksmässigt framställda, som tillverkare av små mängder varor levererar direkt till slutkon¬ sumenter eller till lokala detaljhandelsföretag som levererar direkt till slutkonsumenter. ”

Artikel 13

Presentation av obligatoriska uppgifter

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de nationella åt¬ gärder som antas enligt artikel 44.2 ska den obligatoriska livs¬ medelsinformationen placeras på väl synlig plats, så att den är lätt att se, klart läsbar och, när så är lämpligt, outplånlig. Annan text, illustrationer eller annat infogat material får inte på något sätt dölja, skymma, avleda uppmärksamheten från eller avbryta den obligatoriska livsmedelsinformationen.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda unions¬ bestämmelser om vissa livsmedel ska de obligatoriska uppgif¬ terna i artikel 9.1, när de anges på förpackningen eller den etikett som är fäst på denna, vara tryckta på förpackningen eller etiketten på ett sådant sätt att de är tydligt läsbara, med en teckenstorlek där x-höjden som den definieras i bilaga IV är lika med eller större än 1,2 mm.
3. När det gäller förpackningar eller behållare vars största yta är mindre än 80 cm2, ska den teckenstorlek som avses i punkt 2 (x-höjden) vara lika med eller större än 0,9 mm.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss skapa en bättre webbplats!

Offentlig säker mat

Branschriktlinjerna är ett stöd för kommuner och regioner i arbetet med att livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna har tagits fram på uppdrag av SKR och är granskade av Livsmedelsverket.